47-2 1" to 2" Ellipse Neg./Pos.

$40.35 $30.26

1" to 2" Ellipse Neg./Pos.